lekarz z tabletem

REGULAMIN WIZYT


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Centrum podologii i diagnostyki stóp Podolog Malwina Wall, zwanego dalej „Gabinetem”.
 2. Gabinet świadczy Usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku , w godzinach: 8:00 do 20:00 lub 9:00 do 17:00 oraz w wybrane soboty po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.
 3. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt prze przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Gabinetu, zwaną dalej „Usługą”.
 4. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
 5. Na terenie całego Gabinetu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.


§ 2
Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia - klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Gabinetu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Gabinet – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi określona kwota, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca – oznacza:

Malwina Wall prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą Centrum podologii i
diagnostyki stóp Podolog Malwina Wall, pod adresem ul. Juliusza Kossaka 17a/2 76-200
Słupsk, NIP: 8393007752, REGON: 221602400, zgodnie
z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 577805334

 

§ 3
Klienci

 1. Klientem Gabinetu jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

 

§ 4
Świadczone usługi

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy www.slupskpodolog.pl lub w Gabinecie do wglądu.
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi

 

§ 5
Rezerwacja wizyt

 1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty osobiście, telefonicznie lub online poprzez system moment.pl lub booksy.
 2. Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 50 zł.
 3. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.
 4. Gabinet dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Gabinetu takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Gabinecie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 5. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.

 

§ 6
Spóźnienia

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Gabinecie Klient powinien stawić się w Gabinecie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Gabinetu telefonicznie.
 3. Gabinet dopuszcza spóźnienie Klienta do 10 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
 4. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut Gabinet ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 3.
 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Gabinetu.
 6. Gabinet zastrzega sobie prawo do opóźnienia godziny wizyty z winy Gabinetu, jeżeli jest to spowodowane koniecznością wydłużenia wizyty poprzedniego Klienta w związku z nieoczekiwanymi sytuacjami np. ostry stan zapalny wymagający szybkiej interwencj.

 

§ 7
Płatności

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 2. Cennik Zabiegów jest dostępny w Gabinecie.
 3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
  a) gotówka
  b) karta płatnicza
  c) blik
  d) przelew
 4. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie

 

§ 8
Standardy pracy Gabinetu

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane
  certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

 

§ 9
Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
  a) przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
  b) w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta
  pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
  c) do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań
  do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
  d) do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
  e) do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

 

§ 10
Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej lub poprzez e-mail.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe. 

 

§ 11
Dane osobowe

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli
informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Gabinecie.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Gabinecie.
 4. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Gabinecie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 07.01.2022 r